Windturbines in West-Friesland.

Zoals u waarschijnlijk uit de krant heeft begrepen zijn er door de provincie Noord-Holland nieuwe plannen voorgesteld over de ontwikkeling van meer windenergie in Noord-Holland. Daarbij zijn nieuwe zoekgebieden opgesteld, onder andere in West-Friesland. Ook voor de gemeente Medemblik zijn nieuwe zoekgebieden vastgesteld waarbij men de norm, dat de afstand groter moet zijn dan 600 meter afstand van de bebouwing, wil loslaten. Wij denken dat dit een reële bedreiging is voor bewoners van onze dorpen. Om een krachtig antwoord te formuleren op deze ongewenste ontwikkelingen, zijn de actieve dorpsraden volgende week uitgenodigd voor een overleg in het gemeentehuis. De dorpsraad Nibbixwoud zal hierbij ook aanwezig zijn. Wij zullen ons beraden welke acties wij als dorpsraden gaan ondernemen tegen dit plan.

Zie ook het onderstaande verslag van de vergadering van de Provinciale Staten van 3 februari jl. in Haarlem.

Mogelijk tientallen nieuwe grote windturbines dichtbij woningen!

Inwoners uit West-Friesland zijn enorm geschrokken van de kaarten met gebieden voor het mogelijk plaatsen van windturbines. Deze kaarten waren gepubliceerd in het Noord Hollands Dagblad van 15 januari.
De kaart laat ons zien d.m.v. “paarse plekken” waar windturbines met een tiphoogte van ongeveer 135 meter eventueel geplaatst kunnen gaan worden. Bewoners woonachtig in deze gebieden zijn hierover angstig geworden en maken zich ernstig zorgen over wat dit voor hen gaat betekenen. Ze zullen mogelijk geconfronteerd gaan worden met grote overlast zoals: geluidoverlast, slagschaduw, uitzicht op megaturbines, enorme waarde daling van woning, sterker onverkoopbare woning! Ze zitten niet te wachten op windturbines vlak naast hun woning. De afstandsnorm die nu geldt van 600 meter, staat op losse schroeven wat betreft gedeputeerde Stigter ( Groen Links ). In bepaalde documenten worden al afstandscriteria genoemd van 200 tot 475 meter!
In Duitsland ligt bv. de afstandsnorm op 1000 meter.  Willen ze mogelijk vergroten naar 1500 tot 2000 meter.
In deze aanpak wordt er zo goed als geen rekening meer gehouden met de bewoners.
De nu nog geldende minimumafstand van 600 meter tot woningen geldt dan niet meer!
Laat duidelijk zijn, dat wij ook begrijpen, dat we zuinig moeten zijn op het klimaat en dat er een energietransitie plaats moet vinden. Prima! Maar niet op deze wijze.
Op 3 februari heeft Provinciale Staten vergaderd over het Noord-Hollands perspectief op Regionale Energie Strategieën. Daaruit kunnen we concluderen, dat de 600 meter minimumafstand een groot risico loopt om in de toekomst te vervallen. Er was tijdens deze Provinciale Staten vergadering geen meerderheid om deze afstand te behouden. Over enkele maanden zal Provinciale Staten over dit, voor bewoners van West-Friesland en heel Noord-Holland belangrijke punt een beslissing nemen.

Daarom is het belangrijk dat we van ons laten horen en zien!!! over enkele maanden in het Provinciehuis te Haarlem!

Alleen dan kunnen we nog een vuist maken tegen de komst van windturbines in West-Friesland. We gaan niet akkoord met windturbines in onze achtertuin!!!

Maandag 10 Februari is er een bijeenkomst in het gemeentehuis met een aantal dorpsraden uit West-Friesland om dit te bespreken. Als er nieuws is zal dit op de website worden geplaats.

De Dorpsraad.

Comments are closed.